Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden

taal & rekenen

  • Op De Linde wordt intensief en al vanaf de jongste groepen aandacht besteed aan (voorbereidend) rekenen, lezen, schrijven en taal.

Speciaal onderwijs
Het onderwijs staat garant voor vroegtijdige signalering en beschikt over ruime mogelijkheden om leerlingen extra zorg en ondersteuning te bieden.
  • Lezen:
    Ons leesonderwijs is  gebaseerd op de nieuwste inzichten op het gebied van lezen. We werken volgens de LIST methodiek (Lezen IS Top) en zijn de eerste ZML-school die hiervoor is gecertificeerd.
  • Rekenen: In een doorgaande lijn, die staat beschreven in ons rekenplan, leren leerlingen omgaan met alledaagse rekenhandelingen, zoals klokkijken, meten en wegen en rekenen met geld.
  • Taal: Er is volop aandacht voor het stimuleren van de taalontwikkeling van onze leerlingen. Te denken valt aan: praten en luisteren, de ontwikkeling van de woordenschat, begrijpend lezen, spelling en woord- en zinsbouw en schrijven. We gebruiken in de onderbouw de methode Piramide en in de bovenbouw Taaltrapeze.
Voortgezet speciaal onderwijs
Lezen en rekenen staan ook in het voortgezet speciaal onderwijs centraal.
  • Lezen: Bij lezen wordt onderwijs gegeven in technisch en begrijpend lezen en/of signaallezen. Technisch lezen op het VSO wordt – gelijk als op het SO- gegeven volgens de nieuwste inzichten op het gebied van lezen, de LIST (Lezen Is Top) methodiek. Er is een doorgaande lijn van SO-VSO. Mondeling en schriftelijk taalgebruik zijn andere vakken die binnen het VSO aan de orde komen.

  • Rekenen: Met ons eigen rekenplan Rekenen onder De Linde leren leerlingen omgaan met alledaagse rekenhandelingen, klokkijken, meten en wegen en rekenen met geld. Tweemaal per jaar maken de leerlingen van de eindgroepen kennis met elektronisch betalen. Hiervoor volgen zij een knoppencursus. 

lesprogramma

:

Help (nieuw venster)