Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • De Linde
   
  Speciaal onderwijs
  Groenewold 188 
  7414 CK Deventer
  T 0570 - 62 47 00
   
  Voortgezet speciaal onderwijs
  Rubensstraat 6
  7412 GZ Deventer
  T 0570 - 67 21 79
   
   
  Wij bieden (voortgezet) speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een verstandelijke of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Taken en bevoegdheden

 • De medezeggenschapsraad (MR) is een groep van vertegenwoordigers van ouders en personeel van De Linde. Wij praten met de directie van De Linde over allerlei zaken die de school aangaan.
 
Hierbij moet u denken aan het vaststellen van jaarprogramma’s, de huisvesting, maar ook het vaststellen van de schoolgids en de samenwerking met de Borgloschool, Orthopedagogisch Dagcentrum 't Lantaarntje en Partou Kinderopvang in het nieuwe Kindcentrum Borgele.
 
Meestal overleggen we één keer per 6 weken. Een vergadering van de MR is eigenlijk altijd openbaar, behalve als het om privacygevoelige informatie gaat. 
 
Veel besluiten van de directie worden aan de MR voorgelegd, maar de MR kan ook zelf een standpunt innemen en bekend maken aan de directie. De notulen van de MR vergaderingen liggen ter inzage op school. 
 
Een MR heeft twee soorten bevoegdheden: adviesrecht en instemmingsrecht.
 
De MR heeft o.a. instemmingsrecht bij de volgende zaken:
- verandering van de onderwijskundige doelstellingen van de school; 
- het schoolplan dan wel het leerplan of het zorgplan;
- het schoolreglement;
- beleid ten aanzien van veiligheid-, gezondheid- en welzijn.
 
En de MR heeft o.a. adviesrecht bij de volgende zaken:
- beleid ten aanzien van aanstelling- en ontslag;
- de taakverdeling binnen de schoolleiding;
- het vakantierooster;
- nieuwbouw, belangrijke verbouwingen of onderhoud van de school.
 
Voor sommige zaken bestaat er ook nog verschil tussen de teamleden en de ouderleden.
In het algemeen kun je zeggen dat de teamleden instemmingbevoegdheid hebben over die zaken die het personeel aangaan zoals:
     - de samenstelling van de formatie;
- taakverdeling en beleid ten aanzien van nascholing van het team.
 
De oudergeleding heeft instemmingbevoegdheid over zaken die leerlingen aangaan, zoals:
     - verandering van grondstelling van de school;
- vaststelling van de schoolgids;
- vaststelling van de onderwijstijd;
- de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de tussenschoolse opvang.

medezeggenschap

:

Help (nieuw venster)